Copyright 2019 - Custom text here

Procedury uzyskania karty rowerowej
Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

 

1. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

· ukończone 10 lat,
· pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
· zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
· zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
· znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
· przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
· oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.

2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:
– znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i
rowerzystów
– obsługi technicznej roweru
– udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

3. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 23 pytań. Wymagane wiadomości podzielone są na 5 części:
Część 1 (5 pytań) – znaki ostrzegawcze i zakazu
Część 2 (5 pytań) – znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków
Część 3 (5 pytań) – przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
Część 4 (5 pytań) – zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
Część 5 (3 pytania) – pierwsza pomoc

Każdą część uczeń musi zaliczyć co najmniej na:
Część 1 – cztery odpowiedzi prawidłowe
Część 2 – cztery odpowiedzi prawidłowe
Część 3 – cztery odpowiedzi prawidłowe
Część 4 – cztery odpowiedzi prawidłowe
Część 5 – dwie odpowiedzi prawidłowe

Jeśli uczeń nie zaliczy którejś z części pisze test jeszcze raz!

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:
· przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
· jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
· jazda po wyznaczonym torze,
· prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
· właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,

 

Na egzamin teoretyczny oraz praktyczny należy przynieść podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) (tylko punkt 2) arkusz zaliczeń, który można pobrać poniżej.

ARKUSZ ZALICZEŃ

Do układania testów wykorzystywano stronę internetową:

http://brd.edu.pl/

 

 

f t g m